Algemene Voorwaarden
Fit & Fun Vakantie

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Mensona vzw, meer bepaald de Fit & Fun vakantie.

 

ARTIKEL  1 – INFORMATIE

Mensona vzw houdt de inschrijvingsgegevens van de deelnemers bij. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (2018) geeft de deelnemer het recht om deze informatie te bekomen. Incorrecte gegevens kan men laten verbeteren of schrappen.

 

De deelnemer verbindt zich ertoe om de gevraagde informatie correct en volledig aan Mensona vzw te bezorgen. Indien blijkt dat deze informatie niet correct of volledig is, heeft Mensona vzw het recht om de vakantie voor de deelnemer te annuleren of bijkomende kosten aan te rekenen binnen een periode van vijf werkdagen na de ontdekking van de fout.

 

Mensona vzw bewaart de persoonsgegevens en zal deze gebruiken binnen het kader van de activiteiten.

 

De deelnemer verklaart de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Verder verklaart hij ook in goede gezondheid te zijn en de organisatoren te informeren over eventuele problemen. De deelnemer verklaart zowel mentaal als fysiek in staat te zijn om aan sportieve activiteiten te kunnen deelnemen.

 

Mensona vzw heeft het recht om de vermelde activiteiten te veranderen of te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden. Hieronder vallen logistieke problemen, onvoorziene weersverwachtingen of -veranderingen, overmacht enz. Mensona vzw verklaart dan op zoek te gaan naar een zo goed mogelijk en passen alternatief. Deelnemers kunnen hiervoor in geen geval een schadevergoeding of terugbetaling claimen.

 

ARTIKEL 2 – VERZEKERING

De deelnemer is tijdens de Fit & Fun vakantie verzekerd voor persoonlijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, en burgerlijke en strafrechtelijke verdediging. Hiervoor werd een verzekering afgesloten bij Ethias. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt gebruikt na tussenkomst van de familiale verzekering van de deelnemer. Indien schade aan derden direct toewijsbaar is aan een bepaalde deelnemer (zoals zetel in de bus, ruit in het centrum), en er bestaat geen oorzakelijk verband met de activiteit, dan is de schade ten laste van deze deelnemer.

 

Mensona vzw is niet verantwoordelijk voor verlies, schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen van de deelnemer.

 

In de deelnameprijs is er GEEN reisbijstandsverzekering of verzekering voor alle risico’s inbegrepen, evenals geen annuleringsverzekering.

 

 

ARTIKEL 3 – REISOVEREENKOMST EN BETALING VAN DE REISSOM

Minstens 2 weken voor de start van de vakantie wordt de deelnemer geïnformeerd over:

 • De verblijfplaats en de vertegenwoordigers van Mensona vzw

 • De nodige bagage

 • De verwachte vertrekuren en vervoersmaatschappij (indien van toepassing).

 • De aankomsturen op de verblijfplaats

 

Een aanvraag tot inschrijving moet gebeuren via de website van Mensona vzw waarbij een akkoord wordt gevraagd met de algemene voorwaarden en de prijs. Bij akkoordverklaring gaan zowel de deelnemer als de ondertekenaar akkoord met deze voorwaarden. Kennelijke of druktechnische fouten zijn niet bindend voor de organisator.

 

Iedere aanvraag tot inschrijving wordt eerst gecontroleerd door Mensona vzw en dient geaccepteerd te worden vooraleer de inschrijving definitief is. Mensona vzw heeft hiervoor een termijn van 15 kalenderdagen startende vanaf de datum van de inschrijvingsaanvraag. Indien de inschrijving niet geaccepteerd wordt, dient Mensona vzw dit te beslissen, motiveren en communiceren binnen deze termijn. Mogelijke redenen tot het niet accepteren van een inschrijvingsaanvraag zijn onder andere ernstige tekortkomingen in het gedrag van de deelnemer bij eerdere vakanties, de kennisgeving van gedragingen die de goede werking van de vakantie kunnen verstoren, het op enige wijze ongeschikt zijn voor de vakantie enzoverder.

 

Bij aanvaarding van de inschrijving wordt een factuur doorgemaild voor de betaling van de vakantie. Het volledige factuurbedrag moet worden overgeschreven en moet uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum op de rekening van Mensona vzw te staan. Wanneer de factuur minder dan 21 dagen voor de start van de vakantie werd verstuurd, dient de betaling onmiddellijk te gebeuren, en moet het bedrag voor de start van de vakantie in het bezit van Mensona vzw zijn.

 

Bij een betaling na de vervaldatum is de aanvraag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag en 10% contractuele intresten op jaarbasis verschuldigd aan Mensona vzw.

 

Bij eventuele betwistingen over de factuur dient een schriftelijke melding gemaakt te worden aan Mensona vzw. Indien dit niet gebeurd, worden de betwistingen voor ongeschreven gehouden.

 

In geval van een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 

ARTIKEL 4 – PRIJS

De deelnameprijs vermeldt op de website is vast en omvat:

 • verblijf in standaardkamers met een bad of douche en een toilet op de kamer of aansluitend, tenzij anders omschreven,

 • dagelijks activiteitenpakket gedurende de volledige vakantie, inclusief begeleiding en materialen.

 • volpension

 • 24 uur begeleiding door gespecialiseerde monitoren ter plaatse.

 

Volgende zaken zijn niet inbegrepen:

 • vervoer naar en van de kampplaats (of op-/afstapplaats). De deelnemers reizen zelf hier naartoe en staan zelf in voor de kosten van het transport.

 • specifiek materiaal (zie bagagelijst en vakantiedetails).

 

Vanaf het tweede kind uit eenzelfde gezin deelneemt aan een vakantie, krijgt deze 10% korting op de deelnameprijs. Deze korting wordt vermeld en berekend op de factuur.

 

ARIKEL 5 – ANNULERINGSVOORWAARDEN

Wie een vakantie wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk (via e-mail of brief- aan de organisatoren melden. Het niet betalen van de deelnameprijs (zonder schriftelijke melding van annulering) geldt op zich nooit als annulering.

 

Nadien hanteren we een annuleringsprocedure met volgende kosten:

 • tot en met de 14e dag na de bevestiging van je inschrijving worden geen annuleringskosten aangerekend. Hierbij is de factuurdatum bindend,

 • meer dan 90 dagen voor de aanvang van het kamp: 25% van het factuurbedrag,

 • binnen 90 dagen voor de aanvang van het kamp: 50% van het factuurbedrag,

 • Binnen 30 dagen voor aanvang van het kamp: 100% van het factuurbedrag.

Deze procedure is geldig voor zowel betaalde als niet-betaalde facturen.

 

Uitzonderingen: Er worden geen annuleringskosten aangerekend in het geval van een hospitalisatie kort voor de aanvang van de vakantie met minstens 1 overnachting van de deelnemer wanneer hierdoor de deelname aan de vakantie onmogelijk wordt. Ook bij sterfgevallen tot in de 2e graad dient men geen annuleringskosten te betalen. Deze annuleringen moeten gestaafd worden met respectievelijk een (medisch) attest of rouwbrief.

 

We verwachten dat elke deelnemer de vakantie volledig afmaakt. Bij een vroegtijdig vertrek of laattijdige aankomst kan geen terugbetaling gebeuren. Een schriftelijke goedkeuring is hiervoor nodig van de ouders. Dit dient vooraf besproken te worden met Mensona vzw.

Indien iemand omwille van familiale (ziekte of sterfgeval tot de tweede graad) en/of medische redenen de vakantie vroeger moet verlaten betalen we 25% per niet genoten nacht terug. Indien de deelnemer niet opdaagt bij aankomst kan er geen terugbetaling gebeuren.

 

ARTIKEL 6 – WIJZIGING OF ANNULERING DOOR MENSONA VZW           

Omwille van overmacht kan Mensona vzw de vakantie annuleren voor aanvangsdatum. Wanneer dit het geval is, wordt de deelnemer zo snel mogelijk op de hoogte gebracht via het emailadres van de inschrijving. Overmacht kan zijn: abnormale of onvoorziene weersomstandigheden, beslissingen door de overheid die tot gevolg hebben dat de vakantie niet kan doorgaan, het intrekken van een vergunning, of wanneer er niet genoeg inschrijvingen zijn zodat dit betekent dat de geplande activiteiten niet op een normale manier kunnen doorgaan.

 

Indien Mensona vzw de vakantie annuleert omwille van een andere reden dan hierboven beschreven, zal een gepaste schadevoorziening voorzien worden, die echter nooit hoger kan zijn dan 25% van de reissom.

Indien Mensona vzw voor aanvang van de vakantie wezenlijke wijzigingen doorvoert met betrekking tot de vakantie, wordt de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk geïnformeerd via het emailadres van de inschrijving. De deelnemer heeft dan het recht om gedurende 5 dagen na de mededeling hiervan zijn vakantie kosteloos te annuleren. Na deze 5 dagen wordt ervan uit gegaan dat de deelnemer de wijzigingen heeft aanvaard.

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID VAN MENSONA VZW

Mensona vzw kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de deelnemer oploopt door het niet of slecht uitvoeren van de overeenkomst door medewerkers van Mensona vzw, behalve wanneer:

 • een deelnemer verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract,

 • de tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde,

 • de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht,

 • de tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door Mensona vzw niet op voorhand konden voorkomen worden.

Mensona vzw is steeds verplicht de in nood verkerende deelnemer te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen op de deelnemer verhaald worden, indien de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor de tekortkoming.

 

Mensona vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke bezittingen van de deelnemer en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.

 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER

Indien de deelnemer zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of wanneer de deelnemer schade toebrengt aan derden of aan Mensona vzw zonder dat deze schade in relatie te brengen is met de activiteiten op de Fit & Fun vakantie, dan kan de deelnemer aansprakelijk gesteld worden. De fout wordt beoordeeld door de verantwoordelijke van Mensona vzw op de vakantie, op basis van het normale gedrag van een deelnemer. Kosten als gevolg van beschadiging of vandalisme kunnen verhaald worden op de deelnemer.

Wanneer de deelnemer de veiligheid of integriteit van andere deelnemers, Mensona vzw, haar personeel, begeleiders, of andere belanghebbenden in het gedrang brengt, heeft Mensona vzw het recht om de deelnemer onmiddellijk uit te sluiten van de vakantie, zonder enig recht op een (gedeeltelijke) terugbetaling van de reissom. Ook bij drugsgebruik, alcoholgebruik (voor de leeftijdscategorieën waar alcoholgebruik verboden is) en alcoholmisbruik (voor de leeftijdscategorie waar matig alcoholgebruik is toegestaan) volgt een onmiddellijke uitsluiting van de reis zonder recht op een (gedeeltelijke) terugbetaling van de reissom. In dat geval worden de ouders of verantwoordelijke(n) van de deelnemer onmiddellijk op de hoogte gebracht. Deze zijn dan verplicht om op eigen initiatief  en kosten te regelen dat de deelnemer naar huis kan binnen de 24uur. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op een (gedeeltelijke) terugbetaling of enige schadevergoeding.

 

ARTIKEL 9 – KLACHTEN

Klachten voor aanvang van de vakantie dienen schriftelijk gemeld te worden via aangetekend schrijven of email.

 

Tijdens de vakantie moeten de klachten ter plaatse aan de verantwoordelijke gemeld worden. Mensona vzw zal de klacht onmiddellijk onderzoeken en er alles aan doen om een oplossing te vinden. Indien men hierin niet geslaagd is of indien de deelnemer om een bepaalde reden de klacht niet op de vakantie kon meedelen, dan kan binnen een termijn van 28 kalenderdagen na afloop van de vakantie een schriftelijke klacht, via aangetekend schrijven of email, gestuurd worden. Na overschrijding van deze 28 kalenderdagen is de klacht niet langer ontvankelijk.

 

ARTIKEL 10 – GEVONDEN VOORWERPEN

Gevonden voorwerpen bij het aflopen van de vakantie worden nog 1 maand na afloop van de vakantie bewaard. Na deze periode is Mensona vzw gerechtigd deze gevonden voorwerpen niet meer te bewaren, en eventueel te schenken aan een goed doel.

 

ARTIKEL 11 – OVERIGE

We vragen aan de deelnemers expliciet de toestemming om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren. De deelnemer heeft altijd het recht op inzage en aanpassing van de bewaarde persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Mensona vzw, gevestigd te 2500 Lier, Arbeidsstraat 20 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Mensona vzw vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk en besteedt dus ook veel zorg aan de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, kan u ons zeker contacteren zodat wij nog beter kunnen omgaan met persoonsgegevens.


In deze privacyverklaring delen wij u het volgende mee:

 • (bijzondere) persoonsgegevens wij verwerken

 • Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken

 • Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren

 • In welke omstandigheden wij persoonsgegevens aan derden meedelen

 • Welke rechten de betrokkene heeft

 • Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

 • Hoe een betrokkene ons kan contacteren
   

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mensona vzw verwerkt je persoonsgegevens door gebruik te maken van onze diensten en/of door deze gegevens zelf aan ons te verstrekken. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld jouw inschrijving op deze website te vervolledigen

 • Bankrekeningnummer en financiële informatie
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mensona vzw verwerkt volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen de leeftijd van een bezoeker echter niet controleren. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden over minderjarigen zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Zo kunnen wij deze informatie verwijderen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mensona vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je aan te bieden of af te leveren

 • Mensona vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze subsidieaanvragen.
   

Geautomatiseerde besluitvorming
Mensona vzw gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen, zonder dat er een mens tussen zit, om zo besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (belangrijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Cookies of vergelijkbare technieken
Mensona vzw gebruikt geen cookies. Echter wordt wel het aantal bezoekers op de website geteld.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mensona vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarom hanteren we een bewaartermijn van drie jaar na de laatste verwerking van een persoonsgegeven van een natuurlijk persoon. Indien er gedurende drie jaar geen persoonsgegevens van die natuurlijk persoon werden verwerkt, worden alle persoonsgegevens van die natuurlijke persoon definitief verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden
Mensona vzw zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derder indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld bij het aanvragen van een subsidie). Mensona vzw zal nooit jouw gegevens voor commerciële doeleinden verkopen aan derden. Indien wij jouw gegevens verstrekken aan andere bedrijven of organisaties, sluiten wij een overeenkomst met deze partij om ervoor te zorgen dat we op hetzelfde niveau zitten omtrent de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven dan ook verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verder heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mensona vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid (je kan dus bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij beschikken naar jouof een andere partij te sturen). Al deze verzoeken (tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens) zijn te sturen via mail. Gelieve ook zeker een kopie van de voorzijde en achterzijde van je identiteitskaart mee te sturen, zodat wij zeker kunnen zijn dat het verzoek van jou komt. Maak in deze kopie je pasfoto, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer zwart, ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mensona vzw wil je er ook op wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail.


Contactgegevens:
Website: https://www.mensona.be/fit-fun-vakanties 
Telefoon: +32 479 17 87 16
Email: mensonapt@outlook.com